نخست وزیر چین در اروپا؛ نیاز متقابل برای ساختن نظم جهانی چندقطبی


تهران- ایرنا – لی کیانگ نخست وزیر چین سفر اروپایی ۵ روزه خود به آلمان و فرانسه دو کشور مهم عضو اتحادیه اروپا را همزمان با سفر آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا به پکن آغاز کرد تا به تبادل دیدگاه با سران دو کشور در زمینه نیاز به چندقطبی شدن در نظم جهانی بپردازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144672/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C