نامزد احراز ریاست دستگاه دیپلماسی کره جنوبی به دنبال روابط با ثبات با پکن است
تهران- ایرنا- چو تائه یول نامزد احراز ریاست دستگاه دیپلماسی کره جنوبی با بیان اینکه اهمیت داشتن روابط حسنه با چین کمتر از اهمیت داشتن روابط حسنه با ایالات متحده نیست، تاکید کرد: متعهد به تلاش برای ایجاد و حفظ روابط با ثبات و هماهنگ با پکن هستم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85327343/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7