نامزدهای انتخابات تایوان: اجازه بروز جنگ با چین را نمی‌دهیم
تهران- ایرنا- نامزدهای انتخابات آینده تایوان، اعلام کردند: بدون هیچ تردیدی از بروز جنگ در منطقه جلوگیری خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330276/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85