مهندسی آسه‌آن در مدیریت تنش‌ها بین آمریکا و چین
تهران- ایرنا- به اعتقاد تحلیلگران، کشورهای آسه‌آن با توازن پویا و اتخاذ سیاست حصار راهبردی به منظور تنظیم روابط با چین و آمریکا، توانسته‌اند تنش‌های بین دو قدرت جهانی را در منطقه جنوب شرقی آسیا مدیریت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85360816/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86