مقام نظامی کره‌شمالی:جنگ در شبه جزیره کره اجتناب ناپذیر است
تهران – ایرنا – کره‌شمالی نسبت به مقابله نظامی با همسایه جنوبی خود هشدار داد و اعلام کرد: این موضوع بعد از تعلیق توافق‌نامه نظامی میان دوکشور، غیرقابل اجتناب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312759/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA