مقامات نظامی آمریکا و چین برای اولین بار پس از قطع روابط گفت‌وگو کردند
تهران- ایرنا- مقامات ستاد مشترک ارتش آمریکا و چین، یک سال پس از قطع روابط نظامی، در یک ارتباط تصویری مجازی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329537/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88