مجمع بین‌المللی امنیتی «شیانگشان» چین آغاز شد


تهران – ایرنا – مجمع امنیتی بزرگ«شیانگشان» چین امروز (یکشنبه هفتم آبان‌ماه) در پکن با حضور آمریکا و بیش از ۹۰ کشور و سازمان بین‌المللی دیگر آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274428/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF