قزاقستان از پایبندی کامل به تحریم‌های غرب علیه فدراسیون روسیه خبر داد
تهران – ایرنا – وزیر تجارت جمهوری قزاقستان از پایبندی کامل به تحریم‌های غرب علیه فدراسیون روسیه خبر داد و گفت: طی شش ماه گذشته، حتی یک شرکت در این کشور شناسایی نشده است که رژیم تحریم‌های اعمال شده اتحادیه اروپا علیه روسیه را نقض کرده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352750/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87