قدردانی پکن از مواضع برخی کشورها از جمله ایران در قبال «چین واحد»
تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین به دنبال برگزاری انتخابات سراسری تایوان که مساله استقلال این جزیره را برجسته کرد، از مواضع برخی کشورها از جمله ایران برای پایبندی به اصل «چین واحد» قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85357084/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF