فوران آتشفشان اندونزی؛ ۲ هزار نفر خانه‌های خود را تخلیه کردند
تهران- ایرنا- فعالیت‌های آتشفشانی طی روزهای گذشته در جنوب شرقی اندونزی به تخلیه خانه بیش از ۲ هزار نفر و افزایش سطح هشدار در مناطق اطراف کوه آتشفشانی منجر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341939/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF