فساد مالی و انحلال بزرگترین حزب سیاسی در ژاپن
تهران- ایرنا- به دنبال کشف فساد مالی در یکی از بزرگترین جناح‌ها در حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، این گروه سیاسی منحل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359305/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86