طوفان هایکویی برق ۱۶۰ هزار خانوار را در تایوان قطع کرد


تهران- ایرنا- طوفان «هایکویی» برق بیش از ۱۶۰ هزار خانوار را در تایوان قطع کرد و باعث تعطیلی مدارس و شرکت‌ها و لغو پروازهای هواپیمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219586/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF