ضرورت اتحاد کشورهای کوچک برای به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ
تهران- ایرنا- وزیر کشور سنگاپور گفت: کشورهای کوچک باید متحد شوند تا قدرت‌های بزرگ را به دلیل نقض قوانین بین المللی به چالش بکشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354965/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF