صدور هشدار حمله هوایی در تایوان به دنبال پرتاب ماهواره چینی
تهران- ایرنا- وزارت دفاع تایوان با صدور یک هشدار حمله هوایی اعلام کرد که چین یک ماهواره پرتاب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348591/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C