شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه نحوه تعامل با دولت موقت افغانستان را تصویب کرد
نیویورک – ایرنا- شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه  پیشنهادی کشورهای امارات و ژاپن را درباره نحوه تعامل با دولت موقت افغانستان با اکثریت آرا تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337247/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86