شهروندان سئول، ناراضی ترین مردم جهان از شرایط اقتصادی


تهران- ایرنا – براساس نتایج یک نظرسنجی انجام شده در کره جنوبی ، نگرانی های اقتصادی فشار زیادی بر شهروندان سئول وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126444/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C