شناسایی مبتلایان جدید سویه جدید اومیکرون در کره جنوبی


تهران- ایرنا- بیش از ۱۳ مبتلا به سویه جدید اومیکرون، در کره جنوبی شناسایی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988768/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C