سمینار گفت و گوی تمدنی ایران و چین در شهر "لانژو" برگزار شد


تهران – ایرنا – قرابت های فرهنگی و تمدنی ایران و چین به عنوان دو تمدن کهن کره خاکی و ضرورت ادامه گفت و گو برای حفظ و تقویت پیوندهای عمیق این دو تمدن بزرگ، موضوع سمیناری با عنوان “گفت و گوی تمدنی ایران و چین” بود که روز گذشته به میزبانی دانشگاه “لانژو” چین آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85258715/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF