سفیر چین: روابط دوستانه چین با ایران توسعه خواهد یافت


تهران – ایرنا – سفیر جمهوری خلق چین در تهران تاکید کرد کشورش با نگاه راهبردی و علی رغم هر گونه تغییراتی در منطقه و جهان، روابط دوستی خود را با ایران توسعه خواهد داد تا پیشرفت جدیدی در روابط و مشارکت راهبردی جامع دو کشور حاصل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058678/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA