سفیر چین در تهران: چین و ایران همواره از یکدیگر حمایت کرده اند
تهران – ایرنا – سفیر جمهوری خلق چین در تهران در یادداشتی با موضوع اهمیت و ضرورت چندجانبه گرایی و سرنوشت مشترک جامعه بشری، به روابط دوستانه کشورش و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و نوشت: چین و ایران به عنوان کشورهایی با تمدن باستانی همیشه از یکدیگر حمایت کرده اند و با همبستگی و همکاری، اعتماد متقابل را به طور مداوم تحکیم می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354937/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF