سازمان ملل: کمک‌رسانی به افغان‌ها مستلزم ۷۱۷ میلیون دلار است


تهران-ایرنا- دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های انسان‌دوستانه‌ سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد: شهروندان افغانستان در بهار سال جاری با سطوح بی‌سابقه‌ی ناامنی غذایی، سوءتغذیه، کم‌بود آب و شرایطی شبیه خشکسالی روبه‌رو هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115654/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%DB%B7%DB%B1%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA