سازمان ملل هکرهای کره شمالی را به فعالیت در شبکه‌های پولشویی متهم کرد
تهران- ایرنا- سازمان ملل متحد، در گزارشی هکرهای کره شمالی را به فعالیت در شبکه‌های پولشویی در جنوب شرقی آسیا متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355364/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C