سازمان ملل: حقوق زنان در افغانستان همچنان انکار می شود
نیویورک – ایرنا- نماینده دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره افغانستان گفت که در این کشور “تبعیض سیستماتیک” وجود دارد و حقوق زنان همچنان انکار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85328420/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF