سئول از تقویت اتحاد خود با واشنگتن برای مقابله با تحریک‌های احتمالی پیونگ یانگ خبر داد
تهران- ایرنا- کیم یونگ هو وزیر اتحاد کره جنوبی گفت که سئول قصد دارد اتحاد خود با واشنگتن را برای مقابله با تحریک‌های نظامی احتمالی پیونگ یانگ تقویت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341825/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C