زبان چینی وارد کلاس های درس عربستان می شود


تهران – ایرنا – نشریه چینی گلوبال تایمز گزارش داد مقامات دستگاه آموزش و پرورش عربستان سعودی به تمام مدارس و مراکز آموزشی خصوصی دستور داده اند تا آموزش زبان چینی را از مقطع راهنمایی و هفته ای دو جلسه در دستور کار آموزشی قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210469/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF