روایتی از یک خبرI آیا بحران جمعیتی کره جنوبی به تهدید امنیتی ملی تبدیل می‌شود؟
تهران- ایرنا- به دنبال تداوم روند کاهش جمعیت در کره جنوبی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این روند می‌تواند مساله دفاع ملی این کشور را آن هم در زمانی که تنش‌ها در منطقه غرب اقیانوس آرام رو به افزایش گذاشته است، با مشکل روبرو سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367026/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C