روابط دانشگاهی آمریکا و چین رو به افول
تهران – ایرنا – از سال ۱۹۷۸، تعامل دانشگاهی چین و آمریکا برای چندین دهه گسترش یافت. این همکاری‌ها امروزه رو به افول‌است زیرا واشنگتن پکن را رقیب راهبردی خود می‌بیند و نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره چین دارد. این گزارش منعکس کننده ظهور و سقوط تعامل دانشگاهی آمریکا و چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85333058/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84