رهبر کره شمالی خواستار تغییر قانون اساسی و مجاز شمردن اشغال کره جنوبی شد
تهران- ایرنا- کره شمالی نهادهای مرتبط با اتحاد دو کره را منحل کرد و کیم جونگ اون رهبر این کشور خواستار تغییرات در قانون اساسی برای مجاز شمردن «اشغال» کره جنوبی در جنگ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355538/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87