دیپلمات چین، راهبرد ۲۰۲۴ پکن را توسعه نوسازی جهان اعلام کرد
تهران – ایرنا – وانگ یی، دیپلمات ارشد چینی در سمیناری با موضوع بررسی دستاوردهای دیپلماتیک چین گفت: دیپلماسی چین به اصل اعتماد و اتکا به خود، باز بودن و فراگیر بودن، انصاف و عدالت و همکاری برد-برد، پایبند خواهد بود تا مسیر مشترک نوسازی را برای مردم همه کشورها پیش ببرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350009/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF