دیدگاه متضاد کنگره و کاخ سفید در مورد روابط با چین
تهران- ایرنا- خبرگزاری ژاپنی با بررسی روابط چین و آمریکا پس از نشست اخیر کالیفرنیا به تضاد دیدگاه‌های کنگره و کاخ سفید در رابطه با روابط واشنگتن با پکن پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330450/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86