دوشنبه و آستانه: قاطعانه از سیاست «چین واحد» حمایت می‌کنیم
تهران- ایرنا- تاجیکستان و قزاقستان امروز دوشنبه در بیانیه‌های جداگانه‌ای با توجه به انتخابات اخیر جزیره تایوان اعلام کردند که قاطعانه از سیاست «چین واحد» حمایت کرده و دولت جمهوری خلق چین را تنها نماینده قانونی قلمرو چین می‌دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354882/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85