دعوت امیرعبداللهیان از همتای جدید مالزیایی خود برای سفر به ایران
نیویورک – ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک ، در دیدار با«محمد حسن» وزیر امور خارجه جدید مالزی، او را برای سفر به ایران دعوت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364099/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86