در یک سال گذشته ۴۳ هزار پناهجوی خردسال در اروپا درخواست پناهندگی دادند


تهران- ایرنا- آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا اعلام کرد که نزدیک به ۴۳ هزار پناه‌جوی زیر سن قانونی و بدون همراه طی یک سال گذشته در کشورهای اروپایی، درخواست پناهندگی داده‌اند. گفته شده است که بیشتر این پناه‌جویان از سوریه و افغانستان هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044879/%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%B4%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C