درخواست چین از گروه ۷ برای کمک به کشورهای درحال توسعه


تهران -ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارچه چین در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اروپا در مورد ابتکار کمربند و راه، اظهار داشت: از کشورهای گروه ۷ می‌خواهیم تا اقدامات مشخصی را برای کمک به کشورهای در حال توسعه انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119020/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87