حمایت مالزی از کشاندن رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری
تهران- ایرنا- وزارت خارجه مالزی در بیانیه‌ای از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری حمایت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341871/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C