حزب مخالف دولت کره جنوبی، بازگرداندن خط تماس دو کره را خواستار شد
تهران- ایرنا- حزب مخالف دولت کره جنوبی، با تاکید بر لزوم جلوگیری از درگیری و جنگ در شبه جزیره کره، بازگرداندن خط تماس میان دو کره را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371262/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1