جنگ‌افروزی، شاکله اصلی «سند راهبرد دفاعی» آمریکا


تهران- ایرنا- سند راهبرد دفاع ملی آمریکا که با رویگردانی از تمرکز در خاورمیانه به دنبال تقابل با “چالش” چین و “تهدید فوری” روسیه است، سیاست‌های جنگ افروزانه‌ای را جهت برآورد کردن نیازهای خود برای وزارت دفاع تنظیم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929624/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7