توکیو در پی پایداری روابط با کابل
تهران- ایرنا – کاردار سفارت ژاپن در کابل با اعلام حمایت کشورش از مردم افغانستان، گفت: توکیو در صدد ایجاد رابطه پایدار با
این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364584/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84