توقف پخش رادیویی کره شمالی و قطع تباد پیام با کره جنوبی
تهران- ایرنا- کره شمالی مخابره‌های رادیویی و همچنین تبادلات پیام با کره جنوبی را در میانه افزایش تنش‌ها میان دو کشور متوقف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352608/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C