توسعه روابط چین و آمریکا مانند رانندگی است


تهران –ایرنا- «چین گانگ» وزیر امور خارجه چین در دیدار با ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا بر اهمیت یک رابطه سالم، باثبات و سازنده بین چین و آمریکا تاکید کرد و گفت: توسعه روابط چین و آمریکا مانند رانندگی با خودرو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127103/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA