توسعه روابط با چین اولویت سیاست خارجی ازبکستان
تهران-ایرنا- «شوکت میرضیایف» رئیس‌جمهوری ازبکستان تاکید کرد که توسعه روابط با پکن یکی از اولویت‌های سیاست خارجی تاشکند است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85361627/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86