توافق آمریکا و ژاپن برای استفاده از هوش مصنوعی در جنگنده‌های جدید پهپادی
تهران– ایرنا- ژاپن وآمریکا برای تحقیقات مشترکی در زمینه هوش مصنوعی برای بکارگیری آن در ساخت جنگنده‌های جدید پهپادی توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85367562/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C