تنش های دریایی پکن و مانیل؛ چین شناور نظامی فیلیپین را مجبور به عقب نشینی کرد


تهران -ایرنا- سخنگوی گارد دریایی چین اعلام کرد که یک شناور نیروی دریایی فیلیپین از آب های سرزمینی خود دور کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254754/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1