تایوان: چین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ما احترام بگذارد
تهران- ایرنا- تایوان با انتشار بیانیه ای رسمی از پکن خواست «با واقعیت روبرو شده» و به نتیجه انتخابات این جزیره احترام بگذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353122/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF