تایوان: اجازه نخواهیم داد جنگ با چین رخ دهد
تهران- ایرنا- نامزدهای معاونت ریاست جمهوری آینده تایوان، اعلام کردند: بدون هیچ تردیدی از بروز جنگ در منطقه جلوگیری خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330276/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%87%D8%AF