تایوان، چین را به نابودی هواپیماها و کشتی‌هایش تهدید کرد


تهران – ایرنا – چین تایپه (تایوان) چین را تهدید کرد هر کشتی و هواپیمای نیروی های مسلح جمهوری خلق را که در ۱۲ مایلی (حدود ۲۲ کیلومتری) این جزیره ظاهر شود، نابود می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154579/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF