بهبود اقتصادی و نگرانی سیاسی، محور نشست حزب کمونیست چین
تهران- ایرنا- نشست سران حزب کمونیست چین به ریاست شی جین‌پینگ رئیس جمهور این کشور که به تازگی برگزار شده، بر روی رشد و بهبود اقتصادی و مقابله با چالش‌های سیاسی تمرکز داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331263/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86