برنامه چین برای افزایش توافق تجارت آزاد با کشورهای جهان
تهران- ایرنا- چین قصد دارد در سال ۲۰۲۴ پس از امضای ۲۲ قرارداد تجارت آزاد با ۲۹ کشور یا منطقه در سال گذشته، تلاش‌ها را برای گسترش شبکه جهانی مناطق تجاری آزاد با استاندارد بالا افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370354/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86