برنامه «اقتصاد نقره‌ای» چین برای رویارویی با جمعیت سالمند
تهران- ایرنا- درحالی که اداره ملی آمار چین برای دومین سال پیاپی کاهش جمعیت در این کشور را اعلام کرده است، دولت پکن برنامه اقتصاد نقره‌ای را برای رویارویی با جمعیت سالمند خود اتخاذ کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85357260/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF