برنامه‌ریزی چین برای گسترش متوازن رفاه عمومی از طریق اقتصاد دیجیتال
تهران- ایرنا- دولت چین اعلام کرد برنامه‌ای جامع برای گسترش دسترسی شهروندان به رفاه عمومی به‌شکل متوازن و از طریق اقتصاد دیجیتال را در دست اجرا دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85334022/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84